Władze uczelni akademickich

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2022/23 prowadzić będziemy siedemnastą już edycję programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Działania te dają wymierne efekty w postaci lepszego postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz tworzą solidne podstawy do rozwoju umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych i zwiększenia liczby obcokrajowców studiujących w Polsce.

Kiedy w maju 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o uruchomieniu – wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” – programu Study in Poland mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce, w naszym kraju kształciło się 8829 studentów zagranicznych.

W roku akad. 2021/22 było ich już 89 400. Ten ponad 10-krotny wzrost odzwierciedla skalę wysiłku polskich uczelni, ich partnerów społecznych oraz służb dyplomatyczno-konsularnych w budowaniu brandu polskiego szkolnictwa wyższego za granicą.

Utrzymanie tego poziomu umiędzynarodowienia w kontekście utrzymującego się jeszcze zagrożenia pandemią COVID-19 wymaga trafnego określenia głównych kierunków naszych rekrutacyjnych zainteresowań, postawienia wykonalnych zadań i podwojenia wysiłków. A także pogłębienia umiejętności wspólnego działania.

Serdecznie zapraszamy uczelnie członkowskie KRASP do kontynuacji udziału w programie „Study in Poland” w roku akademickim 2022/23. Jak co roku, przygotowaliśmy szeroki zestaw działań promocyjno-informacyjnych za granicą, a także przedsięwzięć rozwijających kompetencje uczelni w zakresie umiędzynarodowienia.

Przesyłamy uzgodniony z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP Plan działań „Study in Poland” w roku akademickim 2022/23.

Ze względów organizacyjnych, będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w programie najpóźniej do 15 października 2022.

Władzom uczelni i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego życzymy sukcesów w Nowym Roku Akademickim!

 

Z wyrazami szacunku

Waldemar Siwiński
z Zespołem Study in Poland

Warszawa, 1 września 2022 r.